Bezpečnostno technické služby

 

Predmet a rozsah činnosti

1./ Ochrana pred požiarmi / OPP/
Technik požiarnej ochrany v rozsahu Zák. c. 314/2001 Z.z.
Špecialista požiarnej ochrany
Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s platnými predpismi
Odborná príprava na úseku OPP
Poradenstvo v oblasti OPP
Odborné prehliadky hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov vrátane kompletného servisu, údržby, opráv vrátane dodávky nových zariadení.
Školenia v oblasti OPP

2./ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/

Poradenstvo v oblasti BOZP
Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach
Autorizovaný technik BOZP; bezpečnostno - technické služby v rozsahu Zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP.

Spôsob poskytovania služieb:

1. jednorázovo - na základe objednávky sa jednorázovo poskytne konkrétna služba

2. komplexne - služby sa poskytujú v rozsahu zmluvy priebežne po dobu celého roku za paušálnu dohodnutú odmenu

Poruchová linka: + 421 911 404026